deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

NSZZ Solidarność Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej NSZZ Solidarność PK.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-13

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa wg mojej wiedzy jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC, DOCX,
 • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Paweł Szlachta.

E-mail: pszlachta@pk.edu.pl

Telefon: +48 12 6283149

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK: Jacek Wojs

Adres: ul. Warszawska 24 31-155 Kraków.

E-mail: jacek.wojs@pk.edu.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PK

Sekretariat PKZP PK znajduje się w budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na Kampusie ul. Warszawska 24 w pokoju 3 na parterze w części północnej.

Wejście główne do budynku  znajduje się w budynku przy ul. Warszawska 24 od strony parkingu. Po wejściu do budynku głównym wejściem znajdują się schody (11 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Istnieją jeszcze dwa wejścia jedno od strony północnej mające 2 niewysokie stopnie i po wejściu na boczną klatkę są schody (11 stopni). To wejście również jest niedostępne dla jeżdżących na wózku. Od strony wschodniej również jest wejście posiadające 4 niewysokie stopnie. Ogólnie dostęp do sekretariatu PKZP PK jest niemożliwy dla poruszających się na wózku. Windy są stare i znajdują się na półpiętrze. Do wind nie prowadzi żadna pochylnia lub urządzenie transportujące wózek inwalidzki na wyższy poziom.

Widok z góry na budynek

Widok na cały budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Fot. Google Maps

Główne wejście do budynku

Główne wejście do budynku – 2 x miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych., Fot. Paweł Szlachta

Wejście tylneTylne wejście do budynku – zamknięte, Fot. Paweł Szlachta

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się po całym budynku. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Schody, które znajdują się w centralnej części budynku jak i po jego bokach nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę osobową, którą można dostać się na każde piętro. Do sekretariatu NSZZ Solidarność PK najlepiej dostać się głównym wejściem i udając się od razu na pierwsze piętro.

Schody - wejście główne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schody – kolejno po wejściu głównym wejściem, północnym i północnym na 1 piętro, Fot. Paweł Szlachta

Winda - wyoki parterWinda od wysokiego półpiętra, Fot. Paweł Szlachta

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest we wschodniej części budynku (od strony parkingu kampusu. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się portiernia (szlaban otwiera się samoczynnie jeśli dana osoba posiada identyfikator PK, który można zakupić w Dziale Eksploatacji PK przy ul. Warszawskiej 24).Główne wejście do budynku

2 miejsca parkingowe dla Niepełnosprawnych w pobliżu głównego wejścia do budynku, Fot. Paweł Szlachta

INFORMACJE DODATKOWE I INNE OŚWIADCZENIA

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • Jan Ortyl, pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Krakowskiej.