Walne Zebranie Delegatów i członków KZP 2022r.

Zebranie odbędzie się 23 czerwca 2022 roku

w pawilonie  konferencyjno-wystawowym „Kotłownia”

o godz. 11oo  I termin o godz. 111s  li termin

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie delegatów i gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności PKZP za rok 2021
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie bilansu za rok 2021.
 7. Zmiany w statucie i regulaminie przyznawania pożyczek spowodowane dostosowaniem do ustawy z dnia  11 sierpnia 2021 o kasach zapomogowo-pożyczkowych.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
 9. Przyjęcie nowego statutu z załącznikami.
 10. Wolne wnioski.
 1. Zamknięcie zebrania.

 

Z  poważaniem